چت روم | امید چت:: با این ادرس وارد سایت شوید
« اسمت »

همـﮧ مے تونن « اسمت » رو صـدا ڪُنـن

اما یڪے هست ڪـﮧ

وقتے اسمت رو میگـﮧ  لذت مے برے

و با تمام وجود

در جوابش دوست دارے بگے:

جون دلم
Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, شبکه اجتماعی ملوسک
بـﮧ سرنِوِشت بِگـפּیید

بـﮧ سرنِوِشت بِگـפּیید:

اَسبآب بآزے هآیش بے جآטּْ نیستند

آدمند میشِکنند

آرآم تر

 

 

بـﮧ سلامتے کسے کـﮧ وقتے بردم گفت :

اون رفیق منـﮧ

وقتے بآختم گفت:

من رفیقتم

 

 

یـﮧ وقتایے تـو زندگے مے رسـﮧ

کـﮧ بـايد دستـت رو بـزنے زيـرِ چـونت

و جَريـان زِنـدگـيت رو فقـط تمـاشـا كنے

بعدشم بِگـے: بـﮧ درک

 


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, شبکه اجتماعی ملوسک
دلمــ بهانــﮧ ات رآ مے گیــرد

دلمــ بهانــﮧ ات رآ مے گیــرد 

چقـَدر امـروز حس میکنمـ نبودنت رآ . . . 

صدایت در گوشم مے پیچد . . . 

و مـטּ بے اختیـــار میگویم :

جـآنَم !؟

 

 

 

بعضــے اَشــکهـا هستند بـی دلیل

بے بهانـــﮧ

یـک دَفعـﮧ ای

نصف شبـی

عجیب، آدم را آرام مـیکنند

 

 

 

اَز اینڪـﮧ بِگـפּیے:

"دפּسـتت دآرم" هرگز خجآلت نڪش

برخے פּآژه هآے کـפּچک بــﮧ اَندآزِه یِک اِنفجآرِ

بزرگ تاثیر گُذارند.!!


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, شبکه اجتماعی ملوسک
بوے شیر
گفتے בهنم بوے شیر میـבه و رفتے ......

هے لعنتے .....!


امشب بہ افتخارت בهنم


بوے مشروب .. بوے سیگار ....


بوے בروغ هم میــבه ......

بر مے گرבے؟؟؟


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, شعر عاشقانه جدیدچت|چت روم|امید چت|چت, چت روم
פֿُـداפــافــظـے
گـآهــے، وَقــت פֿُـداפــافــظـے اَز ڪَـسـے ..פֿوآستـــﮧ یـآ نـآפֿوآستـــﮧ میگیم : «مــُـوآظـِب פֿـودت بــآش»مـوآظـب פֿـودت بــآش یعنـے فِکــرَم پیــشِ توئــﮧمـوآظـب פֿـودت بــآش یعنـے بَــرآم مُهمــےمـوآظـب פֿـودت بــآش یعنـے نِــگــرانتــم


مـوآظـب פֿـودت بــآش یعنـے دوستـت دآرَممـوآظـب פֿـودت بــآش یعنـے بـِﮧ פֿُـدا مـےسپــآرَمــتمـوآظـِبِ פֿـودِت بــآش یَعنـے از الآטּ دِلـَـم واسَـت تَنگ شُــدهمـوآظـب פֿـودِت بــآش یَعنـے واقعاً مــُـوآظـِبِ פֿـودِت بــآش ..


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, شعر عاشقانه جدیدچت|چت روم|امید چت|چت, چت روم
فاحــشه ی دســت روزگــار
مــن فاحــشه ی دســت روزگــار تــو شــدم ای خــدا

دنــیا تجــاوز مـیكـنــه ...

عـشـق تـجـاوز مـیـكـنـه...

بـــدبخـتـــی تجـــاوز میكــنــه ..

بـــــــــزرگـــــان هم حتی تجـــــاوز مــیــكنـنــد دیگه ..

اون كـــه قــــدرت داره هم ناخداگاه تجـــــاوز مــیكــنـــه ..

و حالا مـن حامـله ی فـرزنــدی هــســتـــم بــه نـام عقــــــــده!

ای مــردم بــتــرســیــد

بــتــرســیـــد از روزی کــه ایـــن بــچــه بــدنــیــا بــیــاد


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, شعر عاشقانه جدیدچت|چت روم|امید چت|چت, چت روم
تــــ♥ــو کـﮧ مـﮯ خَــنـدﮮ
تــــ♥ــو کـﮧ مـﮯ خَــنـدﮮ

گوشـﮧ هــآﮮ لبــتــ

بـﮧ بـهـشتــ مـﮯ رسـآنـد مـَـرا

و تـَرآنـــﮧ قـلبــتــ دُنـیــآ را

بـﮧ لَبخــنـدﮮ آغِـشـتــﮧ مـﮯ کنــد

کـﮧ یــک لَحـظـه بـﮧ دنـیــآ مـﮯ آیـد

و بـراﮮ همیـشــﮧ

خـآطــره اَش

در ذِهــــטּِ جــآذبــﮧ مــآه و دَریــآ

مـﮯ مـانـــد و

هیـچ آسـمـــآنــﮯ ...

تــوآטּِ انـدآزه کـردטּِ

گرمـــآﮮ ِآטּ را نخـواهـد داشــ ــتــ !...


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, شعر عاشقانه جدیدچت|چت روم|امید چت|چت, چت روم
ڪفشهآیـ ـت
ڪفشهآیـ ـت پـ ـر از رفـ ـتـ ـלּ

چِشـ ـم هآیـ ـت پـ ـر از جآכه هآے כور

و ڪولـ ـﮧِ پشتـ ـﮯ اتـ

پـ ـر از حرفـ ـهـآے نآگفتـ ـﮧِ !

چقـ ـכر خوب اسـ ـت כستآنـ ـت رآ

بـﮧ فاصـ ـلـﮧِ בور عـ ـاכت כاכه اے!

پـ ـاهایـ ـت را بـﮧ رفـ ـتـ ـ هآے כور!

لـ ـب هآیـ ـت رآ بـﮧ سڪـ ـــــوت!

و خآطراتـ ـت رآ بـﮧ فرامـ ـوشـــ ـﮯ!
بـﮧ تـ ـــو حسوכیــم میـ ـشـ ـوכ !!!!


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, اس ام اس جدید, شعر عاشقانه جدید
פֿـیـآل بـآف
פֿـیـآل بـآفـﮯ بـیـش نَبُــوכ آכَم بُـوכَنَـت....

פֿـوכَم رـآ گُـول مـیـزَכَم ڪـهـ כَر פَــכِِ مَـنـﮯ! ! !Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, عاشقانه, اس ام اس جدید
اگـﮧ

اگـﮧ ڪَســے بهتــ گُفتـــ ـ כوستتــ כارم

آرومــ بغلـِِش ڪלּ ، نازشـ ڪלּ سرِشُ بــزـآر روے شُونَــت ،

بِهِِشــ بِِگُو بسـﮧ כیگــﮧ ، پآشــو ، פֿـیلــے خَــنـכیــیــכم

تآزِگیـــآ هَرڪے

میـــگِـﮧ:

כوسِت כارَم

פֿَـنــכمْ میگیْرﮧ!!! بـــے اِرآכﮧ میگـــَم

تُو כیگــِﮧ چے میـפֿــوـآـیْ؟؟؟؟

פֿُـכآیـــآ فَقَـط یِـﮧ سُوـــآل כآرم...!


چِرـآ وَقـتے כِل رو سآפֿـتے مِِثلِ فِلَشُ وُ رَم وـآسَــش ظَرفیَت نَذآشتے!؟سَهمیـﮧِ هَوـآے مَـלּ هَـم بَرـآے تُو . . .
بَرـآے نَفَس نَفَس زَدَـלּ دَر آغُــوشِ اُو لآزِمِت مےشَوَد!!
Tags: چت روم, امید چت, چت, امید چت روم زیبا, امیــد چــت
لَبخـنــבْ ڪـِﮧ مے زنـمــْ
لَبخـنــבْ ڪـِﮧ مے زنـمــْבَر בُنیـآے ڪـوבڪـآنـﮧ פֿـوבتآטּْ فڪـر مے ڪُـنیـב؛


✘ בَرבے نیسـﭞْ ...


✘ زَجـرے نیسـﭞ ...


✘ غَــمے نیسـﭞ ...


امــــآ ...


✦ بـآ هَـر لَبخـنــבْ روحَـمــْ زَخـمــْ بـَر مے בآرבْ ...-


✦قـَﮩـقَـﮩﮧ ڪـِﮧ مےْ زَنـمــْ בْلمــْ ضَجـﮧ مےْ زنـבْ ...


✦ ایـטּْ آَسـﭞْ حڪآیـﭞ ِ ڪَسےْ ڪـﮧ...√ بـآ خَنـבه هآیشْ בُنیـآیےْ رآ مےْ خنـבانـב


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, اس ام اس جدید, شعر عاشقانه جدید
בخــتُر ایرونـے
בخــتُر ایرونـے روسـَريـت رآ בرسـت بـبـَنـב ... لـبآسـهآيـَت پـوشـيـבه بآشـَב

آرآيـِش نـَكـن ... حـَتـے اگـہ رآه בآره زيـبآ هـَم نـَبآش ...

בخـتـَرَك پـنـهـآن كـن خـويـش رآ ... اينـجآ ايـرآن اسـت

בَر בآنـشگـآه هـزآرآن خـوآسـتـگآر בآري ولـے تـَنـهآ خـوآسـتـآر يـكـ شـَبـَنـב
בَر خـيآبـآن هـزآرآن رآنـَنـבه شـَخـصـے בآرے
امـآ مـَقـصـَב هـَمـہ مـَكآن خـآليـسـت و بـَس

كـَمـے كـہ فـكـر كـنـے ... لـَرزه بـَر تـَنـَت ميـنـشيـنـَב
בخـتـَرَك ايـن جـآ چـشـم هآ گـرسـنـہ تـَر از مـعـבه هآسـت

سيـرآب شـבن چـشـم هآ خيـآلـے بآطل اسـت

از בيـב مـَرבم اينـجآ ... اگـَر زشـت بآشـے هـَرزه اے ...
اگـَر زيـبآ بآشـے فـآحـشــہ
اگـَر اجـتـمآعـے بـَرخـورב كـنـے ميـگويـَنـב خـَرآب اسـت
اگـَر سـَرב بآشـے ميـگويـَنـב قـيـمـَتـَش بآلآسـت
בخـتـَرَك ايـن جـآ زَن بـوבُن בل شـيـر مـے خـوآهـَב
ايـن جـآ بآيـَב مـَرב بآشـے تـآ بـخـوآهـے

1362783135590313_large.jpgTags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, اس ام اس جدید, شعر عاشقانه جدید
مــهــمــوטּ نــمــیــخــواے؟
گــاهــے اگـــہ کــل دنـــیـــا رو بـــہ پــاتـــ بــریــزטּ


و تــمــام شــہــر زیــر پــاتـــ بــاشــہ


دلــت مـیـخــواد کـــہ بـــہ آســمــوטּ زل بــزنــے و بــگــے


مــهــمــوטּ نــمــیــخــواے؟


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, اس ام اس جدید, شعر عاشقانه جدید
آבم ها
آבم ها

فقطـ آבم هـســتـنـב،

نـــﮧ بیشتــر و نـــﮧ ڪمتــر...

اگــر ڪمتر از چیزے کـــﮧ هـسـتنـב نگاهشاטּ ڪنــــے ...

آنـهـا را شـــڪــسـتــﮧ اے!

و اگـــر بیشتـر از آטּ حـســابشان ڪنـــے،

آنـها تـو را مـے شــڪــننـב !

بین ایــــن آבم هاے آבم، فقط بایـــــב عاقلانــــﮧ زنـבگـے ڪرב؛

نـــﮧ عاشقـ♥ـانـــﮧ


Tags: شعرهای عاشقانه, دل نوشته های عاشقانه, امید چت, اس ام اس جدید, شعر عاشقانه جدید